ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την παρούσα η EPSILON NET A.E αναλαμβάνει να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή λογισμικού που έχετε νόμιμα στην κατοχή σας, υπό την αίρεση της προσήκουσας εξόφλησης του συμφωνηθέντος αντιτίμου.

1. Αναβαθμίσεις – Βελτιώσεις της Εφαρμογής

Σας παραχωρείται μη αποκλειστικό και μη εκχωρητέο δικαίωμα απόκτησης και χρήσης των Αναβαθμίσεων και των Βελτιωμένων Εκδόσεων (νέες εκδόσεις) της εφαρμογής, όποτε αυτές εκδίδονται, για την χρονική περίοδο που ορίζεται στην Οικονομική Προσφορά  ή/και έχει συμφωνηθεί με την EPSILON NET A.E.

Αναβαθμίσεις: Οι αναβαθμίσεις της εφαρμογής περιλαμβάνουν τις ενημερώσεις αλλαγών της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας και την επικαιροποίηση των αντίστοιχων  λειτουργιών και υπολογισμών.

Βελτιώσεις της εφαρμογής. Πρόκειται για βελτιώσεις που αφορούν τη χρηστικότητα, λειτουργικότητα, συνδεσιμότητα και συμβατότητα της εφαρμογής με άλλες εφαρμογές ή υποσυστήματα που ορίζει η EPSILON NET A.E. 

Ρητά διευκρινίζεται, ότι οι νέες εκδόσεις δεν περιλαμβάνουν τα μελλοντικά προϊόντα ή δικαιώματα τα οποία η EPSILON NET Α.Ε θα παραχωρεί με ξεχωριστή άδεια χρήσης, αλλά αναφέρονται σε εφαρμογές των οποίων την άδεια χρήσης έχετε ήδη νόμιμα προμηθευτεί.

Η χρήση των νέων εκδόσεων της εφαρμογής θα γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ιδίων αναγκών σας. Οφείλετε να προστατεύετε την εμπιστευτικότητα των βελτιωμένων εκδόσεων της εφαρμογής και να μην αποκαλύπτετε ούτε να διαθέτετε, μεταβιβάζετε, εισχωρείτε ή παραχωρείτε με οποιαδήποτε μορφή αυτή ή τις βελτιωμένες εκδόσεις της ή τμήμα τους, σε τρίτους.

2. Χρήση των Υπηρεσιών και Υποστήριξη

H πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας είναι εφικτή με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνική Υποστήριξη σε θέματα Χρήσης. Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου (ή άλλου μέσου φωνής) για θέματα που άπτονται της χρήσης της εφαρμογής και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.

Τηλεφωνική Υποστήριξη σε Τεχνικά θέματα. Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου (ή άλλου μέσου φωνής) για θέματα τεχνικής φύσεως, όπως για παράδειγμα αδυναμία εκκίνησης της εφαρμογής, ανεπιθύμητη εμφάνιση σφάλματος κ.α.

Support Forum. 24/7 online support forum (ηλεκτρονική υποστήριξη) με κατηγοριοποιημένο περιεχόμενο θεμάτων χρήσης, οδηγιών, διαδικασιών, FAQs κλπ για κάθε εφαρμογή και με δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης περιεχομένου.

Απομακρυσμένη Σύνδεση. Απομακρυσμένη σύνδεση στην επιφάνεια εργασίας του Πελάτη για την υποβοήθηση, καλύτερη κατανόηση ή/και επίλυση θεμάτων.

Social Media. Ενημέρωση και επικοινωνία με ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου.

Online Streaming Services. Live ή/και μαγνητοσκοπημένη εκπομπή περιεχομένου βίντεο με στόχο την εκπαίδευση, επίλυση ερωτημάτων, παρουσίαση δυνατοτήτων ή/και επεξήγηση των λειτουργιών της εφαρμογής.

Chat. Live συνομιλία μέσω γραπτών μηνυμάτων για την επίλυση τεχνικών θεμάτων ή ερωτημάτων πάνω στη χρήση της εφαρμογής.

Email. Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Feedback. Αποστολή προτάσεων βελτίωσης, ερωτημάτων ή προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει ο χρήστης μέσα από ειδική φόρμα στο περιβάλλον της εφαρμογής, ή σε χώρο στον οποίο εισέρχεται ο χρήστης με αναγνωριστικό εισόδου (αυτοματοποιημένα ή χειροκίνητα). 

Customer Area. Ειδική περιοχή Πελάτη στην οποία παρέχεται πρόσβαση σε προσωποποιημένο υλικό και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

After-Sales. Συμμετοχή σε αυτοματοποιημένες έρευνες ικανοποίησης Πελάτη που στοχεύουν στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των χρησιμοποιούμενων προϊόντων.

Εκπαιδεύσεις. Εκπαίδευση πάνω στη χρήση και τις δυνατότητες της εφαρμογής. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι δια ζώσης στο χώρο της EPSILON NET A.E, στο χώρο του Πελάτη ή online. Οι εκπαιδεύσεις επίσης μπορούν να είναι είτε μαζικές είτε σε κλειστές ομάδες/ατομικές, δωρεάν ή με χρέωση, ανάλογα με τη φύση της εκπαίδευσης και τις ανάγκες του Πελάτη.

Περιορισμοί. Ενδέχεται κάποιες από τις παραπάνω μορφές επικοινωνίας και παροχής Υπηρεσιών να υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς ή κόστος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεστε πριν την παροχή της Υπηρεσίας και θα παρέχεται η Υπηρεσία μόνο κατόπιν αποδοχής από πλευράς σας.

Ειδοποιήσεις για τις Υπηρεσίες. Εάν μας έχετε δώσει τη διεύθυνση email ή τον τηλεφωνικό σας αριθμό, ενδέχεται να σας αποστείλουμε ειδοποιήσεις και πληροφορίες μέσω email ή SMS (μηνύματος κειμένου) για τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα τα οποία σας αφορούν. Ενδεχομένως επίσης να σας στείλουμε ειδοποιήσεις για την Υπηρεσία με άλλο μέσο (για παράδειγμα με μηνύματα εντός του προϊόντος). Συνιστούμε να εποπτεύετε και να συντηρείτε τη διεύθυνση email που καθορίσατε. Εάν δεν συναινείτε στη λήψη κοινοποιήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών κάνοντας χρήση των σχετικών παραπομπών διαγραφής που βρίσκονται μέσα σε κάθε μήνυμα.

3. Δικαιούχος των Υπηρεσιών

Κύριος Δικαιούχος των Υπηρεσιών μας είναι ο ιδιοκτήτης / νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησής σας. Για ορισμένες εργασίες και στο πλαίσιο εκτέλεσης των Υπηρεσιών που σας παρέχουμε, ενδέχεται κατά την κρίση μας -για λόγους ασφαλείας- να ζητηθεί προηγουμένως η έγκρισή σας (ως Κύριος Δικαιούχος) για την εκτέλεσή τους.

Έχετε δικαίωμα να ορίσετε κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέχρι και τρεις (3) συνδικαιούχους για την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση αλλαγής ή αντικατάστασης από πλευράς σας ενός εκ των συνδικαιούχων, οφείλετε να εκπαιδεύσετε και να υποστηρίξετε εσωτερικά το ουσιώδες έλλειμα γνώσης και εξειδίκευσης που δημιουργείται στην ομάδα εργασίας σας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλετε στην αποδοτική αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουμε για εσάς και στη συνεχή μας προσπάθεια για βελτίωση της τεχνογνωσίας και της κατάρτισης του προσωπικού σας πάνω σε μία προοδευτική βάση.

Η EPSILON NET Α.Ε, μέσω των εκπροσώπων εξυπηρέτησης, έχει το δικαίωμα κατά την επικοινωνία να ζητά πληροφορίες όπως Α.Φ.Μ, Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, Τηλέφωνο ή/και Σειριακό Αριθμό με στόχο την ταυτοποίησή σας ή/και των υπαλλήλων σας (Συνδικαιούχοι Υπηρεσίας).

4. Περιεχόμενο των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης, ανεξαρτήτως μέσου, περιορίζονται στα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και καλή λειτουργία της εφαρμογής. Δεν περιλαμβάνονται και δεν σχετίζονται με τις Υπηρεσίες το Περιεχόμενο των παρακάτω:

Θέματα και ερωτήματα επιστημονικής φύσεως. Οφείλετε να γνωρίζετε και να αποφασίζετε για το λογιστικό / εργατικό χειρισμό των θεμάτων που διέπουν τη χρήση των εφαρμογών. Οι Υπηρεσίες μας έχουν σαν στόχο να σας εξυπηρετούν ως προς το αποτέλεσμα που επιθυμείτε και μέχρι το σημείο όπου οι εφαρμογές προσφέρουν την απαιτούμενη παραμετροποίηση / ευελιξία με βάση τα όσα ορίζει η εκάστοτε Νομοθεσία.

Τεχνικά θέματα hardware. Δεν εγγυόμαστε την καλή λειτουργία ούτε επιλύουμε θέματα επικοινωνίας με το hardware και τη συμβατότητα του περιφερειακού υλικού σας (π.χ. εκτυπωτές, scanner κλπ), πέρα από το σημείο όπου εξασφαλίζεται η ορθή συμπεριφορά της εφαρμογής. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναζητάτε υποστήριξη από τον εκάστοτε κατασκευαστή hardware εφόσον εξακριβωθεί ότι η παρατηρούμενη δυσλειτουργία δεν σχετίζεται με την εφαρμογή.

Θέματα software τρίτου κατασκευαστή. Δεν εγγυόμαστε ούτε οφείλουμε να εξασφαλίζουμε την καλή λειτουργία των εφαρμογών μας με Software τρίτου κατασκευαστή (π.χ. PDF printer, custom applications κλπ).

5. Χρεώσιμες Υπηρεσίες

Η EPSILON NET Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα επιπλέον χρέωσης για τις παρακάτω περιπτώσεις:

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Εκπαιδεύσεις κλειστού τύπου ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας και κατόπιν αιτήματός σας. Οι εκπαιδεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά τη χρήση της εφαρμογής και την εξοικείωση των χρηστών με αυτήν και δεν αφορούν θέματα εργατικής ή φορολογικής φύσεως.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Παραμετροποίηση της εφαρμογής για λογαριασμό σας πάνω στις λειτουργίες της εφαρμογής και κατόπιν αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση παρέχουμε οδηγίες και βοηθητικό υλικό για την παραμετροποίηση της εφαρμογής. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Θέματα που απαιτούν την επέμβασή μας για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της εφαρμογής και οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή παραμετροποίηση από μέρους σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης υποστήριξης προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση και παρέχεται ελεύθερα μέχρι το όριο των 3 ωρών κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού έτους (και ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της παρούσης). Σε περίπτωση σημαντικής υπέρβασης αυτού του ορίου (+10%) διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης για την χρονική επέκταση της εν λόγω υπηρεσίας. Υποχρεούμαστε να σας ενημερώσουμε για το υπόλοιπο χρόνου σας όταν θα έχετε καταναλώσει το 70% του διαθέσιμου ορίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση και παρέχεται ελεύθερα μέχρι το όριο των 10 ωρών κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού έτους ημερολογιακού έτους (και ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της παρούσης). Σε περίπτωση σημαντικής υπέρβασης αυτού του ορίου (+10%) διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης για την χρονική επέκταση της εν λόγω υπηρεσίας. Υποχρεούμαστε να σας ενημερώσουμε για το υπόλοιπο του χρόνου σας όταν θα έχετε καταναλώσει το 70% του διαθέσιμου ορίου.

Σε κάθε περίπτωση, η EPSILON NET Α.Ε υποχρεούται σε προγενέστερη ενημέρωσή σας για το είδος και το κόστος της εκάστοτε χρεώσιμης υπηρεσίας. Η EPSILON NET Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα μη επεξεργασίας και εκτέλεσης της χρεώσιμης υπηρεσίας αν προηγουμένως δε λάβει από εσάς αποδεικτικό αποδοχής της χρέωσης (εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από αναγνωρισμένο αποστολέα).

6. Επεξεργασία και Διαχείριση αιτημάτων

Γενική Περιγραφή. Η σύμβαση παρεχόμενων υπηρεσιών έχει ως στόχο να καθορίσει το πλαίσιο παροχής Υπηρεσιών αλλά και Απόκρισης της EPSILON NET A.E στα αιτήματά σας, ώστε να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε απρόσκοπτα την εφαρμογή που σας παρέχουμε και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Αντικείμενο της σύμβασης ως προς την Επεξεργασία και Διαχείριση των αιτημάτων σας προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης, είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που συνιστούν πρόβλημα / αδυναμία και εμποδίζουν τη χρήση της εφαρμογής ή τη διεκπεραίωση εργασιών που διέπουν τη χρήση της (π.χ. Υποβολή ΑΠΔ). 

Νέες δυνατότητες ή προτάσεις βελτίωσης της εφαρμογής δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκεινται σε χρονικά όρια και περιορισμούς απόκρισης από πλευράς της EPSILON NET A.E.

Τα αιτήματα του Πελάτη (incidents) καταγράφονται σε ξεχωριστά Tickets και παρακολουθούνται σε όλο τον κύκλο ζωής τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ανεξάρτητα από το μέσο από το οποίο προήλθαν.

Από τη στιγμή λήψης ενός νέου αιτήματος από τον Πελάτη, ξεκινά ο κύκλος ζωής του ο οποίος αποτελείται από τα στάδια αρχικής επεξεργασίας & κατηγοριοποίησης, λήψης πρόσθετων διευκρινήσεων ή δεδομένων, μέχρι και την τελική απόκριση/απάντηση επί αυτού.

Τα αιτήματα του Πελάτη κατηγοριοποιούνται ως προς 2 (δύο) διαστάσεις:

      Τύπος

      Σημαντικότητα

Με βάση τον Τύπο και τη Σημαντικότητα (όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω), καθορίζονται τα όρια απόκρισης της  προς τον Πελάτη.

Τύποι. Οι Τύποι διακρίνονται σε:

Τύπος Περιγραφή
RFI Request For Information (RFI) ονομάζεται κάθε είδους ερώτημα που αφορά τη χρήση και λειτουργία της εφαρμογής.
Bug Bug θεωρείται κάθε είδους δυσλειτουργία της εφαρμογής που μπορεί να αναπαραχθεί και αποκλίνει από την προδιαγεγραμμένη και επιθυμητή συμπεριφορά που έχουμε ορίσει για αυτήν.
Disruption Disruption θεωρείται οποιαδήποτε προβληματική λειτουργία παρουσιάζεται στην εφαρμογή και δεν αναπαράγεται σε όλες τις εγκαταστάσεις (πλην του Πελάτη). Τέτοια θέματα συνήθως αφορούν λανθασμένη παραμετροποίηση, πρόβλημα σε δεδομένα καταχώρησης ή τεχνικά θέματα (π.χ. περιορισμοί σε συνδεσιμότητα δικτύου κλπ).

Σημαντικότητα. Ανάλογα με τις παρακάτω ιδιότητες του εκάστοτε θέματος, θα καθορίζεται και η σημαντικότητά του σε:

Σημαντικότητα Περιγραφή
Critical

Θέματα τα οποία καθιστούν την εφαρμογή μη λειτουργική.

Θέματα τα οποία αποτρέπουν τον Πελάτη από την έγκαιρη ανταπόκρισή του στις επίσημες φορολογικές, εργατικές και συναφείς υποχρεώσεις.

Θέματα τα οποία αποτρέπουν τον Πελάτη σε έγκαιρη ικανοποίηση εύλογων απαιτήσεων της Οικονομικής Διεύθυνσης για την επόμενη μέρα.

Θέμα ασφαλείας που θέτει σε κίνδυνο τον Πελάτη.

Θέματα τα οποία προκαλούν σημαντική υστέρηση σε ταχύτητα ή δυσλειτουργία της εφαρμογής ή της υποδομής εγκατάστασης.

High

Θέματα τα οποία έχουν σημαντική επίδραση στους υπαλλήλους του Πελάτη.

Θέματα τα οποία έχουν σημαντική επίδραση στους προμηθευτές/συνεργάτες του Πελάτη. 

Θέματα τα οποία προκαλούν προσωρινή ή μερική αδυναμία απόκρισης της εφαρμογής.

Normal

Θέματα ταχύτητας τα οποία δεν προκαλούν σημαντική απώλεια σε απόδοση του συστήματος.

Θέματα που δεν έχουν σημαντική επίδραση ως προς τη συνέχιση των εργασιών ή το λειτουργικό κόστος της εταιρίας.

Θέματα που επηρεάζουν μικρό πλήθος χρηστών.

Low

Θέματα που δεν έχουν καμία επίδραση σε:

Συνέχιση εργασιών του Πελάτη. 

Λειτουργικό Κόστος.

Επιδόσεις του συστήματος.

Θέματα που έχουν παρατηρηθεί / αναφερθεί μόνο από έναν χρήστη.

Θέματα εμφάνισης και χρηστικότητας που δεν επηρεάζουν το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Χρόνοι Απόκρισης. Ο Τύπος και η Σημαντικότητα κάθε θέματος καθορίζουν τους χρόνους απόκρισής μας ως κάτωθι:

  Χρόνος Απόκρισης
  Critical High Normal Low
RFI 48 72 96 120
Bug 72 96 120 144
Disruption 96 120 144 168

Σημείωση: Οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε πραγματικές ώρες (ημερολογιακές), εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος Σάββατο 00:00 έως Κυριακή 23:59, των επίσημων εθνικών εορτών και των τοπικών αργιών Αθηνών ή/και Θεσσαλονίκης.

Η Απόκρισή μας ολοκληρώνεται με την γνωστοποίηση της απάντησής μας επί του αιτήματός σας. Ο Χρόνος Απόκρισης μετριέται με βάση τη χρονοσήμανση παραλαβής του θέματος από εσάς.

Σε περίπτωση που χρειαστούμε επιπλέον διευκρινίσεις από εσάς (εντός του χρονικού ορίου Απόκρισης), ο Χρόνος Απόκρισής μας μετριέται με βάση τη χρονοσήμανση της τελευταίας απάντησης που θα λάβουμε από εσάς.

Θα πρέπει να ανταποκρίνεστε το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών σε κάθε περίπτωση που ζητάμε τις απαραίτητες εγκρίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες και δεδομένα που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της εκάστοτε υπηρεσίας υποστήριξης. Με τον τρόπο αυτό μας επιτρέπετε να δεσμεύουμε αποδοτικά τους πόρους μας κάθε φορά που χρειάζεστε τη βοήθειά μας.

Έχουμε το δικαίωμα και κατά την κρίση μας να σας ζητάμε να διατυπώνετε γραπτώς και με σαφήνεια τα αιτήματά σας χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα μέσα επικοινωνίας. Όταν αυτό απαιτείται, μας βοηθάτε να εξασφαλίσουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημά σας στοχευμένα και αποτελεσματικά.

7. Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών

Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσουμε τη λειτουργία των Υπηρεσιών. Ωστόσο, σε όλες τις υπηρεσίες ανακύπτουν περιοδικές διακοπές λειτουργίας. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Υπηρεσίας, ενδεχομένως να μην είστε σε θέση, προσωρινά, να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να έχετε Online πρόσβαση σε αυτές.

8. Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών μας ποικίλει ανάλογα με το μέσο και είδος της παρεχόμενης Υπηρεσίας, το Προϊόν που αφορά ή / και τη χρονική περίοδο. Αναλυτικά:

Τηλεφωνική Υποστήριξη Θεμάτων Χρήσης εφαρμογών σειράς extra / Hyper: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 21:00 & Σάββατο 09:00 έως 14:00.

Τηλεφωνική Υποστήριξη Θεμάτων Χρήσης εφαρμογών Μισθοδοσίας σειράς Business: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 19:00.

Τηλεφωνική Υποστήριξη Τεχνικών Θεμάτων εφαρμογών σειράς extra / Hyper: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 21:00 & Σάββατο 09:00 έως 14:00.

Τηλεφωνική Υποστήριξη Τεχνικών Θεμάτων εφαρμογών Μισθοδοσίας σειράς Business: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 19:00.

Live Υποστήριξη μέσω εναλλακτικών δικτύων (σ.σ. Live Chat/Social media) ανεξαρτήτως εφαρμογής: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 17:00.

Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην παρέχονται ή να παρέχονται με περιορισμούς κατά τις επίσημες και τις τοπικές, για τη Θεσσαλονίκη, αργίες. Το ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών μας ενδέχεται επίσης να διαφοροποιείται κατά περιόδους χαμηλής ζήτησης, όπως για παράδειγμα κατά την περίοδο του Αυγούστου. Περιστασιακά ενδέχεται επίσης και για έκτακτους λόγους (όπως για παράδειγμα για τις ανάγκες εσωτερικής εκπαίδευσης) το ωράριο να διαφοροποιηθεί. Για τις περιπτώσεις αυτές προηγείται πάντα έγκαιρη ενημέρωση του Πελάτη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

9. Οικονομικοί Όροι – Διάρκεια

Το τίμημα της Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης και των Νέων Εκδόσεων αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά ή / και στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της EPSILON NET A.E. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται για την χρονική περίοδο που ορίζεται στην Οικονομική Προσφορά  ή / και έχει συμφωνηθεί με την EPSILON NET A.E ή τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη / μεταπωλητή αυτής.

Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η πληρωμή του τιμήματος σε δόσεις, η μη πληρωμή έστω και μίας δόσης κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία καταβολής της, θα έχει ως συνέπεια την διακοπή της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη και αποζημίωση αυτού.

10. Αλλαγές στους παρόντες Όρους

Εάν πρόκειται να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους θα σας ενημερώσουμε. Ενδέχεται να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους εάν είναι αναγκαίο (i) λόγω του εφαρμοστέου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και αλλαγών στο εν λόγω δίκαιο, (ii) λόγω συμβουλής ή/και εντολής που βασίζεται στο εφαρμοστέο δίκαιο, (iii) λόγω της εξέλιξης των Υπηρεσιών, (iv) για τεχνικούς λόγους, (v) λόγω απαιτήσεων λειτουργίας ή (vi) λόγω μιας αλλαγής στους όρους προς όφελος του χρήστη. Θα σας ενημερώσουμε για την επικείμενη αλλαγή προτού αυτή τεθεί σε ισχύ, μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, μηνύματος email ή μέσω άλλων εύλογων μέσων. 

Ενδέχεται επίσης να πραγματοποιούμε αυτόματο έλεγχο της έκδοσης του λογισμικού σας, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παροχή των Υπηρεσιών. Για να συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών, μπορεί να χρειαστεί να ενημερώνετε το λογισμικό. 

Με τη χρήση του λογισμικού, βεβαιώνεται η ανάγνωση, η κατανόηση και η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή με το σύνολο αυτών, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση των υπηρεσιών. 

11. Υποχρεώσεις του Πελάτη

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης έχετε την υποχρέωση να τηρείτε τα παρακάτω:

Να εκτελείτε τακτικά την εργασία λήψης και φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε (backup).

Να χρησιμοποιείτε την εκάστοτε εφαρμογή σε σύστημα Η/Υ και σε σύνδεση με server που θα πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την λειτουργία της.

Να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή συμμορφούμενος προς τις οδηγίες που υπάρχουν στα εγχειρίδια χρήσης αυτής καθώς και το υλικό οδηγιών που συνοδεύουν κάθε νέα λειτουργία και τροποποίησή της.

Να έχετε εγκαταστήσει και να συντηρείτε κάποια εφαρμογή προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (σ.σ. antivirus, antimalware). Η EPSILON NET Α.Ε ενδέχεται να προτείνει την αποφυγή ορισμένων εφαρμογών που είναι γνωστό ότι δημιουργούν ανεπιθύμητα προβλήματα στη λειτουργία των προϊόντων της.

Να έχετε εγκατεστημένο και να ενημερώνετε τακτικά το λειτουργικό σύστημα (Windows) που χρησιμοποιείτε.

Να μην επιτρέπετε οιασδήποτε φύσεως επέμβαση στην εφαρμογή από άτομα τρίτης εταιρίας τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την EPSILON NET Α.Ε για την συγκεκριμένη εργασία.

Ύποπτη Δραστηριότητα. Εάν έχουμε εύλογες υποψίες ότι ο λογαριασμός που διαθέτετε χρησιμοποιείται κατ’ εξακολούθηση από τρίτο μέρος δόλια (για παράδειγμα, ύστερα από υποκλοπή / διαρροή του σειριακού σας), η EPSILON NET Α.Ε μπορεί να αναστείλει το λογαριασμό σας προσωρινά ή να προβεί σε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί σας για την εξακρίβωση των δεδομένων χρήσης.

12. Υποχρεώσεις της EPSILON NET A.E

Η EPSILON NET A.E, εκτός των ορισμένων κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων για την εκτέλεση της παρούσας,  ουδεμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι του Πελάτη εκτός των εξής περιοριστικά αναφερομένων:

(i) Να παρέχει σαφείς οδηγίες αν είναι απαραίτητες και ζητηθούν από τον Πελάτη, για την εργασία της εγκατάστασης, παραμετροποίησης ή άλλης αλλαγής που θα απαιτεί η νέα Βελτιωμένη Έκδοση.

(ii) Να αναφέρει αναλυτικά και με σαφήνεια στον Πελάτη τις λειτουργικές αλλαγές που έχει επιφέρει στις Βελτιωμένες Εκδόσεις που του διαθέτει.

(iii) Να παραδίδει στον Πελάτη νέες οδηγίες χρήσεις για τα σημεία στα οποία η εφαρμογή έχει υποστεί αλλαγές.

Σε περίπτωση αδυναμίας μερικής ή ολικής χρήσης και εκμετάλλευσης της εφαρμογής ή των  νέων εκδόσεων και προκλήσεως οιασδήποτε ζημίας, η EPSILON NET Α.Ε δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η ζημία προκληθεί εφόσον παραβιάσετε κάποιον από τους όρους χρήσης της εφαρμογής ή/και των βελτιωμένων εκδόσεών της, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στη σύμβαση παροχής άδειας χρήσης λογισμικού. Δια του παρόντος αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τον αποκλεισμό της ευθύνης της EPSILON NET Α.Ε και δια της αποδοχής της παρούσης παραιτείστε από κάθε ενδεχόμενη αξίωση αποζημίωσης.

Η EPSILON NET A.E δεν αναλαμβάνει και δεν παρέχει οιαδήποτε δήλωση ή υπόσχεση ως προς τον χρόνο παροχής των Βελτιωμένων Εκδόσεων. Η καταβολή του τιμήματος δε δημιουργεί οιαδήποτε υποχρέωση στην EPSILON NET A.Ε ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας θα διατεθούν οιεσδήποτε Βελτιωμένες Εκδόσεις της εφαρμογής. Οι Βελτιωμένες Εκδόσεις θα διατίθενται, όταν και εφόσον υπάρξουν, σύμφωνα με την επιχειρηματική πρακτική της EPSILON NET A.E.

13. Ελάχιστες Προδιαγραφές

Οι ελάχιστες προδιαγραφές για την λειτουργία της εφαρμογής, είναι:

SERVER

OS Microsoft Windows 7 or greater / Microsoft Windows Server 2008 SP1 or greater
Database Microsoft SQL Server 2012
CPU Intel or AMD 4x Core (or greater)
RAM 4GB or greater
Hard Disk τουλάχιστον 60GB ελεύθερα

CLIENT

OS Microsoft Windows 7 or greater
CPU Intel or AMD 2x Core (or greater)
RAM 4GB or greater
Hard Disk τουλάχιστον 10GB ελεύθερα

14. Ανωτέρα Βία

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη, καθυστέρηση, ατέλεια ή και συνέπεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και οι οποίες θα προέλθουν από το γεγονός, που συνιστά ανωτέρα βία, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Σε περίπτωση όμως που το γεγονός της ανωτέρας βίας διαρκεί για διάστημα πέραν του ενός (1) μήνα, ο έτερος των συμβαλλομένων δικαιούται με έγγραφό του κοινοποιούμενο προς το βαρυνόμενο μέρος να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, επιφέροντας την αζήμια για τα μέρη λύση της συμβάσεως. 

15. Το Ιδιωτικό Απόρρητό σας

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας. Έχοντας ενεργή σύμβαση με την EPSILON NET Α.Ε. συναινείτε στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία του Περιεχομένου και των Δεδομένων σας για την καλύτερη μελέτη και εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Το Περιεχόμενο και τα Δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν και δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτους τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής σας με την EPSILON NET A.E όσο και μετά τη λήξη αυτής, χωρίς να ζητήσουμε ξεχωριστά τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό.

Εφόσον πρέπει κατά τις εργασίες μας στο αντικείμενο της σύμβασης να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το Ν. 4624/2019, υποχρεούμαστε και δεσμευόμαστε με την παρούσα να τηρούμε τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, να λαμβάνουμε μέτρα σε συνεργασία μαζί σας για τη διασφάλιση των δεδομένων και να σας διευκολύνουμε στην ενημέρωση για την εκ μέρους μας τήρηση αυτών των δεσμεύσεων. Την αυτή δέσμευση, επιβάλλουμε τόσο στους συνεργάτες της EPSILON NET A.E που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης, όσο και σε τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης.

16. Κώδικας Συμπεριφοράς

Ενέργειες που παραβιάζουν αυτούς τους Όρους δεν επιτρέπονται. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους, έχετε την υποχρέωση να ακολουθείτε τους παρακάτω κανόνες:

Μην αποστέλλετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία είναι ανεπιθύμητα ή αυτόκλητα μαζικά email, δημοσιεύσεις ή άμεσα μηνύματα.

Μην παρακάμπτετε ηθελημένα κανέναν περιορισμό για πρόσβαση ή τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών και των προϊόντων.

Μην χρησιμοποιείτε στην επικοινωνία σας υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Μην κοινοποιείτε, χρησιμοποιείτε ή δημοσιοποιείτε χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της EPSILON NET A.E το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσετε με την EPSILON NET A.E έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και θα πρέπει να προστατεύονται.

Επιβολή. Έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε μέτρα εναντίον σας όπως (ενδεικτικά) να διακόψουμε προσωρινά την παροχή Υπηρεσιών ή να ακυρώσουμε τη Σύμβαση Παροχής των Υπηρεσιών μας εάν παραβείτε επανειλημμένα τους Όρους της παρούσας Σύμβασης.

17. Γενικοί  Όροι

Η EPSILON NET Α.Ε. θα χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα και τα λοιπά βοηθητικά μέσα που λαμβάνει μόνο για την εκτέλεση της παρούσας, υποχρεούται δε να δεσμεύσει για τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα τους, όλους εκείνους που συμμετέχουν στην εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Οι υποχρεώσεις αυτές εξακολουθούν να υφίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και για δύο (2) έτη μετά τη λήξη ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της.

Το σύνολο των όρων της παρούσας ερμηνεύονται, όπως η καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά, που θα προκύπτει από την παρούσα και την εφαρμογή της και δεν θα καταστεί δυνατόν να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, αποκλειστικά αρμόδια συμφωνείται να είναι τα κατά περίπτωση αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέα η Ελληνική Νομοθεσία.